100 % безвъзмездно финансиране за производствени предприятия по ваучерна схема

Ваучерна схема стартира до седмици

На виртуален бизнес форум през миналата седмица, Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАМСП обяви, че Ваучерната схема стартира до седмици.

Кам Солюшънс е в списъка на одобрените доставчици на ИКТ услуги за ваучер тип 2 група 1 (ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност, ИКТ услуги за дигитален маркетинг).

100 % безвъзмездно финансиране за производствени предприятия по ваучерна схема 1

Процедурата по кандидатстване и одобрение премина в края на миналата година, а до седмици стартира втория етап от „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“.

Вторият етап е свързан с кандидатстване на предприятията за изпълнение на услуги от които те имат нужда, за да развият бизнеса си и да го направят още по-успешен.

Какви са критериите за допустимост?

Кой има право да кандидатства или какви са критериите за допустимост:

 • да са регистрирани в България търговци по смисъла на Търговския закон;
 • да са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия (представят Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП – попълнена по образец) и да не са предприятие (и на ниво група) в затруднено положение;
 • да не попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Закон за управление на средствата от Европейките структурни и инвестиционни фондове;
 • да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги, както следва.

Какво може да се направи?

Всяко предприятие има различни нужди от дигитален маркетинг и ИКТ услуги и затова компаниите доставчици на услуги са разпределени в различни групи според своята специализация. Предлагаме ви да се свържете с нас и да обсъдим вашите идеи и желания за представянето ви в дигиталната среда. Все още не са ясни точните условия за кандидатстване, но трябва да сте готови с предварителни идеи за проекти, за да може да реагирате бързо и да кандидатствате веднага след отваряне на програмата.

Правилото „първи по ред, първи по право“ е в пълна сила, така че свържете се с нас, за да сте готови.

Механизъм на изпълнение на ваучерната схема.

 • ИАНМСП стартира процедура по набиране на заявления за получаване на ваучер във ваучерната схема;
 • Предприятията-кандидати подават заявление за получаване на ваучер по електронен път;
 • В срок от 20 работни дни след изтичане на крайния срок за подаване на формуляри за кандидатстване по ваучерната схема, ИАНМСП извършва оценка по реда на тяхното постъпване;
 • Кандидатите, които отговарят на критериите за допустимост се класират съгласно принципа „първи по ред, първи по право“ за съответния тип заявен ваучер според стойността (тип 1 или тип 2), а за ваучерите от тип 2-за съответната група дейности, определени в НСНМСП 2014-2020 (като високотехнологични и средно високотехнологични се възприемат като група дейности №1, интензивни на знание услуги производства-група дейности №2 и нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени-група дейности №3) и вътре в самата група дейности – за съответната група заявени ИКТ услуги. Съгласно специално разработена Методика за оценка и класиране на получени проектни предложения по ваучерната схема минимум 450 предприятия ще получат ваучери;
 • Съставя се допълнителен списък с резервни допустими кандидати, за които ресурса на ваучерната схема не е достигнал. Допълнителния списък е структуриран по аналог на списъка с класирани кандидати, в съответните заявени тип ваучер, група дейност и група ИКТ услуги;
 • След представяне на искане за плащане и отчетните документи, доказващи изпълнението на дейностите по ваучера, ИАНМСП извършва документална проверка в срок от 5 работни дни.
 • Стойността на ваучера се изплаща само при изпълнение на дейностите и постигнатите резултати.

Кам Солюшънс ЕООД е одобрен доставчик на ИКТ услуги по ваучерната схема. Предлагаме ви безплатна консултация, оформяне на всички необходими документи и съдействие при кандидатстване.

Вашият коментар